Czym jest rejestr agentów ubezpieczeniowych?

Rejestr agentów ubezpieczeniowych to baza danych prowadzona przez odpowiednią instytucję regulacyjną lub organ nadzoru ubezpieczeniowego w danym kraju. W Polsce organem nadzorującym jest KNF (Komisja Nadzoru Finansowego). Celem KNF jest monitorowanie, kontrola i nadzór nad działalnością agentów ubezpieczeniowych, którzy są upoważnieni do sprzedaży, doradztwa lub pośrednictwa w zakresie produktów ubezpieczeniowych. Każdy agent i broker ubezpieczeniowy rozpoczynający pracę musi otrzymać wpis do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzony jest przez KNF. 

Jakie dane zawiera rejestr agentów ubezpieczeniowych?

W rejestrze agentów ubezpieczeniowych KNF w odniesieniu do osób fizycznych znajdziemy takie dane jak:

 1. Numer wpisu do rejestru
 2. Dane osobowe:
  • imię lub imiona i nazwisko
  • numer PESEL lub, gdy ten numer nie został nadany, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
  • miejsce zamieszkania
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP)
  • nazwę, pod którą agent wykonuje działalność gospodarczą
  • siedzibę i adres
  • nazwę lub nazwy zakładów ubezpieczeń, na rzecz których działa agent ubezpieczeniowy, oraz zakres pełnomocnictw, o których mowa w art. 12 ust. 2
  • wykaz osób fizycznych, przy pomocy których podmiot wykonuje czynności agencyjne.

W odniesieniu do przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi, rejestr agentów ubezpieczeniowych KNF zawiera następujące dane:

 1. Numer wpisu do rejestru
 2. Dane dotyczące podmiotu, obejmujące:
  • nazwę podmiotu lub firmę oraz informację, czy agent ubezpieczeniowy jest bankiem, spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową albo innym podmiotem, do którego stosuje się szczególne zasady w zakresie spełniania przez osoby wykonujące czynności agencyjne warunku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 5
  • siedzibę i adres
  • numer w rejestrze przedsiębiorców
  • nazwę lub nazwy zakładów ubezpieczeń, na rzecz których działa agent ubezpieczeniowy, oraz zakres pełnomocnictw, o których mowa w art. 12 ust. 2
  • wykaz osób fizycznych, przy pomocy których podmiot wykonuje czynności agencyjne
  • w przypadku agenta ubezpieczeniowego działającego na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, numer polisy potwierdzającej zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 11 ust. 3, termin obowiązywania tej umowy ubezpieczenia oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym zawarto tę umowę
  • wykaz wspólników lub członków zarządu.

Pamiętajmy, że dane zawarte w rejestrze agentów ubezpieczeniowych są jawne i publiczne (w zakresie niezbędnym do ochrony danych osobowych) i mogą być wykorzystywane przez konsumentów w celu weryfikacji statusu licencji agenta oraz jego historii zawodowej.

 

Jak sprawdzić, czy ktoś jest agentem ubezpieczeniowym?

Aby sprawdzić, czy ktoś jest agentem ubezpieczeniowym należy skorzystać z rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) dostępnego pod linkiem 

https://www.knf.gov.pl/ 

Ważne jest, aby korzystać z oficjalnej strony KNF, wtedy będziemy mieć pewność, że uzyskane informacje są aktualne i wiarygodne.

Aby wyszukać agenta należy wpisać imię i nazwisko, numer identyfikacyjny lub inne dane, które pozwalają zidentyfikować poszukiwanego agenta. Po wprowadzeniu odpowiednich danych, możemy uzyskać informacje o statusie licencji agenta, datę wydania licencji, ewentualne zawieszenia lub inne informacje związane z działalnością ubezpieczeniową danego agenta.

Jak uzyskać wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych?

Agent ubezpieczeniowy rozpoczynający pracę w branży, nawiązuje współpracę z co najmniej jednym Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Aby uzyskać wpis do rejestru, należy zgłosić się do wybranego ubezpieczyciela, a następnie ten ubezpieczyciel wysyła wniosek wraz z wymaganymi dokumentami (nie później niż 14 dni od zawarcia umowy z agentem), o wpis do rejestru pośredników ubezpieczeniowych do Komisji Nadzoru Finansowego. Informacja o uzyskaniu wpisu jest przekazywana Towarzystwu Ubezpieczeniowemu w ciągu 14 dni drogą elektroniczną. Cały proces uzyskania wpisu do rejestru agentów, kończy się po 30 dniach, o ile nie nastąpią żadne komplikacje wynikające z braku pewnych danych.

Kto składa wniosek o wykreślenie z rejestru agentów ubezpieczeniowych?

W momencie rozwiązania umowy agencyjnej pomiędzy agentem a Towarzystwem Ubezpieczeń, to Towarzystwo Ubezpieczeniowe musi najpóźniej w ciągu 7 dni wystąpić do KNF z wnioskiem zawierającym informacje identyfikujące agenta oraz uzasadnienie prośby o wykreślenie agenta ubezpieczeniowego z rejestru agentów ubezpieczeniowych. 

Wniosek można złożyć korzystając z https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1180#step1doc1data.

Wykreślenie z rejestru agentów ubezpieczeniowych może być wynikiem różnych czynników, takich jak zakończenie działalności zawodowej, brak spełniania wymogów licencyjnych czy decyzja agenta o zaprzestaniu działalności w branży ubezpieczeniowej.

Agent ubezpieczeniowy może uzyskać szczegółowe informacje na temat procedury wykreślenia i wymaganych dokumentów, odwiedzając oficjalną stronę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) lub bezpośrednio kontaktując się z biurem KNF ds. ewidencji agentów i pośredników ubezpieczeniowych.

Należy pamiętać, że dane dotyczące agenta ubezpieczeniowego wykreślonego z rejestru agentów ubezpieczeniowych są przechowywane w rejestrze agentów ubezpieczeniowych przez 10 lat