Regulamin świadczenia usługi

1. Definicje

Agent, Użytkownik lub Usługobiorca – agent ubezpieczeniowy lub osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1111 ze zm.);

Aplikacja – aplikacja mobilna, dedykowana dla Agentów, dostępna w ramach InslyPay do inicjowania i obsługi płatności za pomocą Terminala wszystkimi rodzajami kart płatniczych – Aplikacja może być okresowo aktualizowana lub modyfikowana;

Insly lub Usługodawca – Insly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Cyfrowa 6 (71-441 Szczecin), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 725912, NIP: 5842770416, REGON: 369855135, kapitał zakładowy 18 100,00 zł, e-mail: biuro@insly.com;

Fiserv – Fiserv Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 100 (00- 807 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 61293, NIP: 5260210429, REGON: 012873434, kapitał zakładowy: 123 609 300,00 zł,

wpłacony w całości. Fiserv stanowi instytucję płatniczą w rozumieniu art. 2 pkt 16 Ustawy, wpisaną do rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych prowadzonym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pod numerem IP8/2013;

Klient podmiot, który dokonuje u Agenta zapłaty za zaoferowane mu przez Agenta usługi lub produkty; Konto wyodrębniona część Portalu Internetowego dostępnego na stronie https://inslypay.insly.pl/ przypisana do danego Agenta, do której uzyskuje on dostęp wyłącznie z użyciem identyfikatora i hasła po zarejestrowaniu oraz zweryfikowaniu Agenta przez Usługodawcę. Konto Agenta umożliwia zarządzanie swoimi danymi, sporządzanie raportów rozliczeniowych i dostęp do historii zainicjowanych przez InslyPay transakcji płatniczych;

Portal Internetowy oznacza dedykowaną Aplikacji platformę internetową, opracowaną, udostępnianą i administrowaną przez Insly, dostępną pod adresem www.insly.pl/inslypay;

InslyPay dedykowane dla Agentów rozwiązanie techniczne, na które składa się Aplikacja wraz z Portalem Internetowym, będące własnością Insly i służące do obsługi płatności bezgotówkowych inicjowanych przez Klientów za pomocą wszystkich dostępnych na rynku polskim kart płatniczych przy wykorzystaniu Terminali, powiązane z systemem autoryzacyjnym Fiserv oraz umożliwiające sporządzanie raportów rozliczeniowych i dostęp do historii transakcji;

Usługa acquiringu usługa płatnicza w rozumieniu Ustawy, polegająca na umożliwianiu wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez Agenta lub za jego pośrednictwem, kartą płatniczą Klienta, w szczególności na obsłudze autoryzacji, mająca na celu przekazanie odbiorcy końcowemu należnych środków;

Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług InslyPay;

Terminal urządzenie elektroniczne lub zestaw urządzeń umożliwiających akceptację wszystkich rodzajów kart płatniczych lub świadczenie usług udostępnione Agentowi przez Insly na podstawie Umowy;

Umowa – umowa zawarta za pośrednictwem Portalu Internetowego pomiędzy Insly a Agentem, dotycząca współpracy w zakresie świadczenia usług InslyPay;

Umowa z Fiserv – umowa o współpracy w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem Terminala POS zawierana przez akceptanta w rozumieniu Ustawy a Fiserv w sprawie współpracy w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem Terminala;

Ustawa – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 30 ze zm.);

Uśude – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.);

Użytkownik zweryfikowany przez Insly Agent, który jest upoważniony do korzystania z InslyPay na zasadach określonych w Regulaminie w celu skorzystania z Usług acquiringu przy udziale Fiserv.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad i warunków korzystania z udostępnianych przez Insly usług InslyPay umożliwiających Agentowi przyjmowanie środków pieniężnych od Klientów za usługi lub produkty nabyte na podstawie umów zawartych z Klientem przez Agenta.

2.2. Niniejszy Regulamin stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) Uśude.

2.3. Korzystanie z Aplikacji i Konta InslyPay jest bezpłatne i odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie i ofercie uwidocznionej przy rejestracji Agenta. Użytkownicy InslyPay ponoszą własne koszty wynikające z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, konieczne do skorzystania z InslyPay w wysokości określonej zgodnie z cennikiem obowiązującym u danego operatora telekomunikacyjnego.

2.4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Aplikacji po jej zainstalowaniu na urządzeniu mobilnym przez Użytkownika oraz w każdym czasie na Portalu Internetowym w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

2.5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług dostępnych za pośrednictwem Aplikacji i Portalu Internetowego. Korzystanie z Aplikacji i Portalu Internetowego przez Użytkownika wymaga akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu na etapie rejestracji i zobowiązania się przez Użytkownika do ich przestrzegania, przez co zawiera on umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (stanowiącą część Umowy).

3. Usługi InslyPay

3.1. Usługi InslyPay polegają na udostępnieniu Użytkownikom Aplikacji i Portalu Internetowego InslyPay w celu umożliwienia realizowania przez Klientów płatności wszystkimi kartami płatniczymi za pośrednictwem Fiserv na zasadach określonych w Umowie z Fiserv.

3.2. W ramach Usługi InslyPay Usługodawca:

a. umożliwia założenie przez zweryfikowanego Agenta Konta w Portalu Internetowym; Konto Agenta pozwala na zarządzanie danymi Agenta, generowanie kodów płatności (kodów QR), sporządzanie raportów rozliczeniowych i dostęp do historii transakcji wykonanych przy użyciu InslyPay;

b. umożliwia zainstalowanie na urządzeniu mobilnym posiadanym przez Agenta Aplikacji umożliwiającej dokończenie procesu rejestracji Użytkownika, skanowanie kodów QR, komunikację z Terminalem oraz wysyłkę raportu transakcji w celu zrealizowania płatności bezgotówkowej Klienta przy udziale Fiserv;

3.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi InslyPay, stosownie do warunków i możliwości technicznych oraz posiadanych uprawnień z wyłączeniem zmiany zakresu praw i obowiązków Użytkowników.

3.4. Usługodawca jest uprawniony do okresowego zawieszenia świadczenia Usługi InslyPay w całości lub w części w przypadku:

prowadzenia niezbędnych prac związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i stabilności świadczenia Usług InslyPay,

b. w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa,

c. na potrzeby napraw, konserwacji, usunięcia nieprawidłowości, wprowadzenia niezbędnych adaptacji, zmian i rozbudowy Aplikacji lub Portalu Internetowego. W przypadku wystąpienia

ww. okoliczności, Usługodawca będzie informował Użytkowników o zawieszeniu Usług z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Rejestracja i korzystanie z Usługi InslyPay

4.1. W celu korzystania z Usługi InslyPay niezbędne jest:

a. wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się w Portalu Internetowym w celu:

– weryfikacji posiadania przez potencjalnego Użytkownika statusu Agenta;

– założenia Konta Agenta w Portalu Internetowym,

– zawarcia przez Agenta Umowy w postaci elektronicznej (z wykorzystaniem funkcjonalności pn. „Zarejestruj swoją firmę w InslyPay”),

b. lub posiadanie kodu zaproszenia do Usługi InslyPay wygenerowanego przez uprawnionego Użytkownika, który dokonał ww. czynności,

c. zaakceptowanie warunków Regulaminu;

d. posiadanie Terminala płatniczego oraz posiadanie statusu strony lub statusu podmiotu objętego Umową z Fiserv;

e. zainstalowanie Aplikacji mobilnej InslyPay na urządzeniu mobilnym Użytkownika oraz zalogowanie do usługi InslyPay na urządzeniu mobilnym;

f. sparowanie przy użyciu Bluetooth telefonu Użytkownika z Terminalem zgodnie z instrukcją dołączoną do Terminala.

4.2. Po zweryfikowaniu Agenta generowane jest Konto dla Użytkownika i udostępniane Użytkownikowi z ustanowionym przez Użytkownika hasłem. Użytkownik zobowiązany jest zachować swoje hasło w poufności oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem go innym osobom.

4.3. Zawarcie Umowy o świadczenie usługi InslyPay drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Insly następuje z chwilą pierwszego zalogowania się Użytkowania w Aplikacji. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu poprzez odinstalowanie Aplikacji z urządzenia mobilnego Użytkownika lub usunięcie Konta Agenta w Portalu Internetowym.

4.4. W celu korzystania z Usług InslyPay konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

a. w zakresie korzystania z Portalu Internetowego – komputer podłączony do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową;

b. w zakresie korzystania z Aplikacji – urządzenie mobilne wyposażone w:

– system Android w wersji 6.0.1, 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 9, 10, 11,12, 13 oraz 14, z zastrzeżeniem, że w przypadku wersji starszych niż Android 9 aplikacja może nie działać w sposób optymalny,

– moduł Bluetooth 4.0 lub nowszy celem połączenia (sparowania) z Terminalem,

– funkcję tetheringu przez łącze Bluetooth,

– dostęp do Internetu poprzez sieć bezprzewodową Wi-Fi lub połączenie mobilne (LTE) celem komunikacji aplikacji z zewnętrznymi serwerami oraz dostarczenia łącza dla Terminala,

– aparat z przodu urządzenia, umożliwiający Użytkownikowi wykonanie zdjęcia własnej osoby z jednoczesnym podglądem w czasie rzeczywistym,

– aparat z tyłu urządzenia, umożliwiający Użytkownikowi skanowanie otoczenia w poszukiwaniu kodów QR z podglądem w czasie rzeczywistym;

4.5. Agent jest zobowiązany do:

a. korzystania z usługi InslyPay zgodnie z prawem, Umową, Umową z Fiserv oraz Regulaminem, w tym nieużywania InslyPay w sposób, który narusza dobre obyczaje lub prawa osób trzecich;

b. korzystania z usługi InslyPay w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy i z poszanowaniem przysługujących im praw;

c. korzystania z Usługi InslyPay wyłącznie w zakresie prowadzenia działalności uwzględnionej w Portalu InslyPay lub w zakresie płatności zintegrowanych na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych;

d. niezwłocznie (nie później niż w ciągu 24 godzin) informować Usługodawcę o wszelkich przypadkach nieuprawnionego dostępu do jego Konta, Aplikacji, nieautoryzowanych i podejrzanych płatnościach, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie;

e. odmówić przyjęcia płatności za pomocą InslyPay, jeśli ma uzasadnione podejrzenie, że dana karta płatnicza jest wykorzystywana przez osobę nieuprawnioną lub płatność jest dokonywana niezgodnie z obowiązującym prawem;

f. podawania w ramach usługi InslyPay danych prawdziwych, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich oraz niezwłocznego (nie później niż w terminach 7 dni) informowania Usługodawcy i aktualizowania w ramach Konta swoich danych dotyczących przedmiotu działalności, formy prawnej, adresu, danych osobowych;

g. powstrzymania się od dalszego sublicencjonowania, wynajmowania, oddawania w leasing lub w inny sposób udostępniania za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia którejkolwiek części usługi InslyPay;

h. powstrzymania się od korzystania z Usługi InslyPay w sposób, który może narazić Usługodawcę lub Fiserv na jakąkolwiek szkodę, w tym niedopełnienie obowiązków wynikających z przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu lub innych ustawowych obowiązków;

i. powstrzymania się od działań mających na celu poznanie fragmentów lub całości kodów źródłowych InslyPay; modyfikacji InslyPay, w tym udostępnionego przez Usługodawcę oprogramowania;

j. wykonywania we własnym zakresie, poza środowiskiem InslyPay, kopii zapasowych danych zapisanych w Portalu Internetowym w celu ochrony ich przed utratą;

k. codziennego, o ile danego dnia dokonane zostaną płatności przy użyciu InslyPay, wywoływania w Aplikacji funkcji raportowania transakcji z Terminala celem sfinalizowania płatności Klientów.

4.6. Dane przesyłane przy użyciu formularzy elektronicznych w ramach Portalu Internetowego i Aplikacji są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL), szyfrowane za pomocą klucza o długości 256 bitów opartego o metodę szyfrowania TLS 1.2.

4.7. Korzystanie z niektórych funkcji może uzależnione być od dodatkowych warunków określonych w odrębnych dokumentach, w tym w regulaminach szczegółowych, udostępnianych przez Usługodawcę lub Fiserv w sposób tożsamy do niniejszego Regulaminu. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem, a regulaminem szczegółowym, zastosowanie znajdują postanowienia takiego regulaminu szczegółowego.

4.8. Usługodawca dołoży starań, aby świadczone usługi dostępne były całą dobę. Usługodawca nie gwarantuje, że świadczone usługi dostępne będą całą dobę i nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy świadczone usługi nie będą dostępne całą dobę. Dopuszczalne są przerwy techniczne tymczasowo uniemożliwiające korzystanie z usług.

4.9. Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Portalu Internetowego oraz Aplikacji w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie. Świadczenie usługi może zostać również przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych,

systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, przerwania połączenia w trakcie transakcji lub jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie transakcji.

4.10. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Portalu Internetowego lub Aplikacji, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Portalu Internetowego lub Aplikacji, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika, Usługodawcą lub Fiserv. Dostawca Serwisu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

5. Własność intelektualna

5.1. Usługodawca oświadcza, że Portal Internetowy oraz Aplikacja zawierają dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej. Przyjęty w Portalu Internetowym oraz Aplikacji wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.

5.2. Użytkownik w ramach korzystania z Portalu Internetowego oraz Aplikacji zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych do znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz praw z patentów do wynalazków Usługodawcy, Fiserv i innych podmiotów.

5.3. Nazwa oraz wszelkie prawa własności, w tym prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej oraz przemysłowej dotyczące InslyPay przysługują Insly.

5.4. Insly niniejszym udziela Użytkownikowi bezpłatne niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na:

a. korzystanie z InslyPay w formie kodu wynikowego na dowolnym urządzeniu mobilnym, wyłącznie w celu korzystania z Usługi InslyPay oraz

b. pobrania InslyPay do pamięci tymczasowej lub pamięci trwałej urządzenia.

5.5. Użytkownik nie może osobiście, ani za pomocą osoby trzeciej, demontować, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego ani tworzyć utworów pochodnych na podstawie całości lub części oprogramowania InslyPay, z wyjątkiem sytuacji, dozwolonych przepisami prawa, w których takie działania nie mogą zostać zabronione, ponieważ są one niezbędne do osiągnięcia współdziałania oprogramowania z innym oprogramowaniem oraz pod warunkiem, że informacje uzyskane przez Użytkownika podczas takich działań:

a. są wykorzystywane wyłącznie dla celów osiągnięcia współdziałania oprogramowania z innym oprogramowaniem; oraz

b. nie są niepotrzebnie ujawniane ani przekazywane bez uprzedniej pisemnej zgody Insly jakiejkolwiek osobie trzeciej; oraz

c. nie są wykorzystywane do tworzenia jakiegokolwiek oprogramowania istotnie podobnego do oprogramowania InslyPay.

5.6. InslyPay oraz Insly są znakami towarowymi lub usługowymi należącymi do Insly i nie mogą być używane w połączeniu z produktami lub usługami osób trzecich w żaden sposób, który może być mylący dla klientów i potencjalnych klientów ani w żaden sposób na szkodę, w tym szkody wizerunkowe Insly lub usług InslyPay.

5.7. Znaki określone w ust. 4 powyżej mogą być wykorzystywane przez Agenta wyłącznie w zakresie określonym poniżej. Insly udziela Agentowi niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do używania znaku InslyPay w celu korzystania z Usługi InslyPay zgodnie z jej przeznaczeniem.

5.8. Agent nie jest uprawniony, bez wyraźnej zgody Insly udzielonej co najmniej w formie dokumentowej, do sprzedaży, licencjonowania, wynajmowania, modyfikowania, dystrybuowania, reprodukowania, transmitowania, publikowania, adaptowania, publicznego prezentowania lub tworzenia prac z wykorzystaniem materiałów lub treści udostępnionych przez Insly w związku z InslyPay.

5.9. Licencja i prawa przyznane na mocy niniejszego paragrafu 5 zostały przyznane na czas obowiązywania korzystania przez Agenta z Usługi InslyPay.

6. Odpowiedzialność

6.1. Insly ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wygenerowanie kodu QR do płatności, w szczególności zawierającego dane akceptanta płatności zgodne ze schematem działania InslyPay.

6.2. Insly nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie kodu QR przez Agenta.

6.3. Insly nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie systemów i procesów rozliczeniowych Fiserv. Insly nie ponosi odpowiedzialności za niesfinalizowanie płatności InslyPay wskutek niewykonania przez Agenta czynności rozliczenia transakcji w Aplikacji InslyPay.

6.4. Jako że Insly nie jest stroną umowy pomiędzy Agentem a Klientem, ani umowy pomiędzy Klientem a Fiserv – Insly nie odpowiada za należyte wykonanie wzajemnych zobowiązań przez którykolwiek z tych podmiotów.

6.5. Agent ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń, opłat, kar oraz innych kosztów poniesionych przez Insly w związku z naruszeniem przez niego postanowień Umowy, Regulaminu lub Umowy z Fiserv.

6.6. Odpowiedzialność Insly jako Usługodawcy za wszelkie szkody pośrednie, utracone korzyści, utratę wizerunku, wynikające lub związane z wykonywaniem przez Insly (lub osoby, za które odpowiada) zobowiązań wynikających z Umowy oraz Regulaminu jest wyłączona.

6.7. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności InslyPay z wykorzystywanym przez siebie, w celu korzystania z Usługi InslyPay, sprzętem i systemem teleinformatycznym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Agent, a które uniemożliwiają mu korzystanie z InslyPay;

b. utratę, w ramach Konta, jakichkolwiek danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy;

c. niedostępność InslyPay z powodu siły wyższej;

d. treść reklam i innych komunikatów marketingowych zamieszczanych w Portalu Internetowym przez podmioty trzecie.

7. Postępowanie reklamacyjne

7.1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie są realizowane niezgodnie z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie.

7.2. Reklamacje w zakresie dotyczącym InslyPay mogą być składane na adres: Insly Sp. z o.o., Business Center ul. Stanisława Rybickiego 8/207 (96-100 Skierniewice) lub adres e-mail: biuro@insly.com z dopiskiem „REKLAMACJA„. W celu usprawnienia rozpatrywania reklamacji, zgłoszenia zawierać powinny co najmniej: imię i nazwisko lub nazwę firmy Użytkownika, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej, opis reklamacji wraz ze wskazaniem żądań wobec Insly.

7.3. Insly potwierdzi Użytkownikowi otrzymanie reklamacji i udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania lub uzupełnienia o żądane informacje lub dokumenty.

7.4. Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w formie pisemnej lub mailowej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, o ile Użytkownik złożył wniosek o mailowe rozpatrzenie reklamacji.

8. Dane osobowe

8.1. Podanie przez Agenta lub potencjalnego Użytkownika danych osobowych w procesie rejestracji i w toku korzystania z usług InslyPay jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania informacji i korzystania z usług InslyPay.

8.2. Insly przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie: danych o Użytkowniku (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, PESEL, nr dowodu osobistego lub innego dokumentu

tożsamości, zdjęcie lub skan dokumentu tożsamości, zdjęcie Użytkownika wyłącznie w celach, na które Użytkownik wyraził zgodę i/lub związanych z wykonaniem Umowy, to jest w celu korzystania z InslyPay.

8.3. Administratorem podanych przez Agenta lub potencjalnego Użytkownika danych osobowych jest Insly. Jeśli będzie to konieczne dla świadczenie Usług InslyPay i wykonania Umowy, dane osobowe Agenta zostaną przekazane także:

a. podmiotom upoważnionym przez administratora – ich pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych Użytkowników, aby wykonywać swoje obowiązki związane ze świadczeniem Usług InslyPay;

b. innym odbiorcom danych takim jak profesjonalni doradcy, którym Usługodawca zleci wykonywanie czynności związanych z funkcjonowaniem InslyPay (Szczegółowa i aktualna lista dostawców Insly, którym mogą być podpowierzane dane osobowe dostępna jest pod adresem https://insly.pl/ umowa/dostawcy/). Insly zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe Użytkownika przed ich przypadkową utratą, nadużyciem oraz nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

8.4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich prostowania, ograniczenia, usunięcia lub przeniesienia, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że jego dane są niewłaściwie wykorzystywane lub chronione ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8.5. Dane osobowe Użytkowników lub potencjalnych Użytkowników będą przetwarzane na podstawie ich zgody lub Umowy przez okres korzystania z Usługi InslyPay oraz w czasie, w którym Użytkownik będzie mógł zgłosić reklamację związane z korzystaniem z InslyPay oraz inne roszczenia z tym związane.

8.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale – zastosowanie ma Polityka prywatności i Cookie Insly, dostępna tutaj.

8.7. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt: biuro@insly.com.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Jeżeli Uśude wymaga uzyskania zgody Usługobiorcy, to zgoda ta nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści i może być odwołana w każdym czasie.

9.2. Gdy Usługobiorcą jest konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.), umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniem Regulaminu, zawierana jest za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, tj. sieci Internet. W związku z powyższym, Usługodawca informuje konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn poprzez złożenie pisemnego oświadczenia skierowanego na adres Usługodawcy, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

9.3. W wypadku, w którym dana usługa wymaga podania przez Usługobiorcę określonych danych, Usługobiorca zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z nieprawidłowego lub nieprawdziwego podania danych, jak i niewłaściwego wypełnienia formularzy w Portalu Internetowym lub Aplikacji przez Usługobiorcę, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularzy aplikacji przez Usługobiorcę, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu aplikacji bez ich wiedzy i zgody.

9.4. Insly może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie wyłącznie z ważnych powodów, za które uznaje się uchylenie, zmianę lub wprowadzenie nowych przepisów prawa lub wydanie decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych wpływających na prowadzoną przez Insly działalność, lub ważne względy organizacyjne lub technologiczne, wpływające na warunki świadczonej Usługi.

9.5. Insly zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników o wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu poprzez publikację komunikatu w Portalu Internetowym oraz Aplikacji. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384(1) KC, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy.

9.6. najpóźniej na 14 dni przed planowanym wejściem w życie zmiany. W przypadku braku zgody na wprowadzone zmiany, Użytkownik ma prawo zrezygnować z dalszego korzystania z Usług, zlecając ich dezaktywację.

9.7. Językiem Umowy (w tym: umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną) zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu oraz językiem porozumiewania się przez Insly z Użytkownikiem jest język polski.

9.8. Jeżeli postanowienia Regulaminu są albo staną się nieważne, nieskuteczne albo niezupełne, nie narusza to ważności i skuteczności jego pozostałych postanowień. W miejscu tych postanowień znajdą się takie postanowienia, które będą ważne i skuteczne i będą możliwie najpełniej oddawały intencję postanowień nieważnych lub nieskutecznych.

9.9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.04.2024 roku.

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA
ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Data: ______________________

Data zawarcia umowy: ___________________________
Imię i nazwisko konsumenta: _______________________
Adres konsumenta: ______________________________

_____________________
_____________________
_____________________

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
w zakresie korzystania z usług świadczonych za pomocą Portalu Internetowego / Aplikacji InslyPay.

________________________
Podpis konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)