POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

SERWISU INSLY.PL

W Insly dokładamy starań, aby korzystanie z naszych usług było w pełni bezpieczne, satysfakcjonujące i pomocne. Szkolimy pracowników oraz rozwijamy produkty w celu polepszenia jakości świadczonych usług. Niniejszy dokument ma na celu przedstawić informacje dotyczące tego w jaki sposób postępujemy z Państwa danymi osobowymi. Znajdują się tutaj także informacje o możliwości realizacji Państwa praw, wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Wchodząc na stronę www.insly.pl, akceptują i zgadzają się Państwo z praktykami opisanymi w niniejszym dokumencie.

§1.

Definicje

 1. Administrator Danych Osobowych – Insly jest Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Serwisu. Państwa dane pozyskujemy w związku z korzystaniem z naszego Serwisu;
 2. Call Center – serwis telefoniczny prowadzony przez Usługodawcę;
 3. Cookies – (tzw. „ciasteczka”) stanowią̨ dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są̨ w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są̨ do korzystania z Serwisu;
 4. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy;
 5. Insly lub Usługodawca – Insly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (71-441), ul. Cyfrowa 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000725912, NIP: 5842770416, REGON: 369855135, wysokość kapitału zakładowego: 18.100,00 zł, e-mail: biuro@insly.com, tel.: +48 22 354 78 05;
 6. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.);
 7. Logi Serwera – informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegających logowaniu w warstwie serwerowej;
 8. Polityka Prywatności i Cookies – niniejszy dokument stanowiący, określający zasady gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i ochrony danych osobowych Użytkownika, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usługi;
 9. Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
 10. Regulamin – dokument określający zasady korzystania przez Użytkowników z usług w ramach Serwisu oraz warunki świadczenia usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępny tutaj;
 11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.;
 12. Serwis – portal internetowy, który znajduje się pod następującym adresem internetowym:insly.pl. Serwis jest platformą internetową, stanowiącą zestawienie różnego rodzaju usług internetowych, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z udostępnionych zasobów Serwisu dotyczących sektora ubezpieczeniowego, a także świadczący na rzecz Użytkowników inne usługi
 13. Usługi – usługi świadczone Usługobiorcy przez Usługodawcę bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1648 z późn. zm.), określone w § 3 ust. 1 Regulaminu;
 14. Usługobiorca lub Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z zasobów i Usług w Serwisie lub przez Call Center.

§2.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies określa prawa i obowiązki osób korzystających z Serwisu, przetwarza i przechowuje oraz przekazuje informacje Usługodawcy niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie ochrony Danych osobowych.
 2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych, przeciw nieuczciwym praktykom rynkowym, o prawach konsumenta, o ochronie konkurencji i konsumentów, o informowaniu o cenach towarów i usług oraz o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§3.

Warunki korzystania

 1. Korzystanie z Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych, jednak w przypadku opisanym w § 5 poniżej, może się zdarzyć, że Użytkownik, aby w pełni korzystać z Usług będzie zobowiązany do podania jego danych osobowych. Każdy Użytkownik w celu skorzystania z Usług wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Polityce Prywatności i Cookies. W zakresie zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych, zgoda ta może być w każdym momencie odwołana.
 2. Przy każdej wizycie Użytkownika w Serwisie, Usługodawca może automatycznie uzyskać następujące informacje:
  1. informacje techniczne, włączając w to adres IP użyty do połączenia komputera z Internetem, informacje o danych logowania, typie i wersji przeglądarki, ustawieniach strefy czasowej, typach oraz wersjach wtyczek zainstalowanych w przeglądarce, systemie i platformie operacyjnej, oraz
  2. informacje o wejściu Użytkownika, włączając w to pełną sekwencję URL (łącznie z datą i godziną wejścia i wyjścia), poszukiwane produkty, czas odpowiedzi strony, błędy pobierania, długość wizyt na poszczególnych stronach, informacje dotyczące interakcji w Serwisie (przewijanie, kliki oraz ruchy kursora), metody wyszukiwania poza Serwisem oraz numer telefonu, z którego nastąpiło połączenie z Call Centre.

§4.

Informacje o Administratorze Danych Osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez osobę prawną będącą spółką kapitałową: Insly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (71-441), ul. Cyfrowa 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000725912, NIP: 5842770416, REGON: 369855135, wysokość kapitału zakładowego: 18.100,00 zł, tj. przez Administratora Danych Osobowych.
 2. We wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Danych osobowych można skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych:
  1. listownie na wyżej wskazany adres korespondencyjny;
  2. telefonicznie pod numerem kontaktowym: +48 22 354 78 05;
  3. za pomocą wiadomości e-mail wysyłanej na adres: biuro@insly.com.

§5.

Obligatoryjność podania Danych osobowych

Wszelkie informacje na temat Użytkowników, które gromadzone są przez Usługodawcę (w tym: poprzez Serwis lub Call Center), podawane są dobrowolnie. Może się jednak zdarzyć, że bez podania określonych Danych osobowych Usługodawca nie będzie w stanie świadczyć określonych Usług lub Usług w pełnym zakresie. Użytkownik poinformowany zostanie wówczas o każdej takiej sytuacji podawania Danych osobowych. W zakresie zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych, zgoda ta może być w każdym momencie odwołana.

§6.

Cel, podstawa prawna, czas przetwarzania Danych osobowych

 1. Administrator Danych Osobowych danych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą (Użytkowników), a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza Dane osobowe, w zakresie w jakim udostępnione mu one zostały przez daną osobę fizyczną (w tym: za pośrednictwem formularzy zamieszczonych w Serwisie), na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w zakresie niezbędnym nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Usługodawcą a Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), co pozwala na przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników w celu umożliwienia korzystania z usług Insly, w tym:
  1. w celach marketingowych, w tym określenia preferencji lub potrzeb w zakresie ubezpieczeniowych rozwiązań informatycznych oraz przedstawienia odpowiedniej oferty oraz przekazywanie informacji handlowo-marketingowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i automatycznych systemów wywołujących poprzez połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna) i wiadomości elektroniczne (e-mail, SMS/MMS);
  2. obsługi reklamacji;
  3. do zarządzania Serwisem i operacji wewnętrznych, włączając w to rozwiązywanie problemów, analizę danych, testy, badania, cele statystyczne i ankietowe;
  4. w celu podniesienia jakości Serwisu, aby treści na niej zawarte były przedstawione w sposób możliwie najbardziej efektywny dla Użytkownika oraz urządzenia, na którym Użytkownik Serwis przegląda;
  5. w celu podniesienia bezpieczeństwa Serwisu;
  6. umożliwienia korzystania z innych Usług udostępnionych w Serwisie;
  7. zamówienie bezpłatnej rozmowy telefonicznej, użycia formularza kontaktowego, chatu, zamieszczenia stosownych komentarzy w strefie blogowej,
  8. marketingu Usług i produktów oferowanych przez Usługodawcę oraz współpracujące z nimi podmioty, w tym przekazywania danych Użytkowników do współpracujących z Usługodawcą podmiotów;
  9. dostarczanie Użytkownikowi informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Administratora Danych Osobowych oraz współpracujące z nimi podmioty.
 3. W przypadku, w którym Użytkownik zawarł umowę, w tym: o świadczenie Usług drogą elektroniczną na podstawie odpowiedniego Regulaminu, Administrator Danych Osobowych przetwarza Dane osobowe takiego Użytkownika w celu zawarcia i wykonania tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. Dodatkowo, Administrator Danych Osobowych przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz wykonywania ciążących na Administratorze Danych Osobowych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO).
 5. Administrator Danych Osobowych przechowuje Dane osobowe Użytkowników przez czas obowiązywania umowy zawartej z Użytkownikiem, a po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
 6. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika na podstawie zgody Administrator Danych Osobowych przechowuje wyłącznie do czasu zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec ich przetwarzania bądź do momentu wycofania zgody na przetwarzanie – chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagają dłuższego terminu przechowywania danych.

§7.

Przekazywanie Danych osobowych podmiotom trzecim

 1. Dostęp do przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych mogą mieć również: osoby, które są zatrudnione przez Administratora Danych Osobowych, podmioty organizujące działania i akcje marketingowe na jego rzecz, podmioty realizujące dla niego usługi analityczne, programistyczne, usługi związane z telefoniczną obsługą klienta, księgowe, kadrowo-płacowe, prawne, podatkowe, audytorskie itp., firmy pocztowe i kurierskie, dostawcy przestrzeni dyskowej w chmurze, dostawcy usług polegających na prowadzeniu akcji mailingowych i telekomunikacyjnych oraz dostawcy usług poczty elektronicznej i innych narzędzi umożliwiających komunikację z nami.
 2. W zależności od Usługi, z której korzysta Użytkownik oraz zakresu udzielonej przez Użytkownika zgody na przetwarzanie Danych osobowych, Administrator Danych Osobowych może je udostępniać również innym kategoriom podmiotów, takim jak zakłady ubezpieczeń, brokerzy i agenci ubezpieczeniowi współpracujący z Administratorem Danych Osobowych w zakresie oferowania ochrony ubezpieczeniowej, jak również podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora Danych Osobowych.
 3. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnione przez Administratora Danych Osobowych podmiotom z zakresu jego grupy kapitałowej, w tym: spółce dominującej – zgodnie z paragrafem 1159 Prawa o Spółkach z 2006 roku, obowiązującego w Zjednoczonym Królestwie.

§8.

Przekazywanie Danych osobowych za granicę

 1. Administrator Danych Osobowych nie będzie przetwarzać danych osobowych Użytkowników poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa UE, Islandia, Norwegia i Liechtenstein), w którym obowiązują restrykcyjne regulacje ochrony prywatności.
 2. Może się jednak zdarzyć, że dane będą przesyłane poza EOG przez podmioty, które przetwarzają Dane osobowe w imieniu Administratora Danych Osobowych, takie jak dostawcy: poczty elektronicznej, przestrzeni dyskowej w chmurze, usług polegających na prowadzeniu akcji mailingowych itp. – Administrator Danych Osobowych dochowa wszelkich starań, aby upewnić się, że takie przepływy danych odbywały się będą zgodnie z przepisami prawa.

§9.

Prawa, które przysługują Użytkownikowi

 1. Administrator Danych Osobowych zapewnia Użytkownikowi spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, tj. prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych, prawo dostępu do Danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia do innego administratora danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego przetwarzania danych (Profilowanie).
 2. Ponadto, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Danych osobowych jest zgoda, Użytkownik ma prawo jej wycofania w dowolnym momencie, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 3. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, kancelaria@uodo.gov.pl, Infolinia 606 950 000.

§10.

Automatyczne podejmowanie decyzji

 1. Niektóre Usługi świadczone przez Administratora Danych Osobowych wiążą się z wykorzystaniem technik zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Są one wykorzystywane przede wszystkim w Systemie Insly – wprowadzane dane są wysyłane na serwery zakładów ubezpieczeń, na których przeprowadzane są operacje konieczne do oszacowania ryzyka ubezpieczeniowego i wyliczenia wysokości składki. Dzięki temu można błyskawicznie zaprezentować Użytkownikowi zestawienie najlepszych ofert ubezpieczeń. Jednocześnie Administrator Danych Osobowych informuje, że nie ma to wpływu na procesy, które odbywają się po stronie zakładów ubezpieczeń.
 2. Dodatkowo, wprowadzone przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu dopasowania rodzaju, formy i treści komunikacji, którą Administrator Danych Osobowych kieruje do Użytkownika lub jej braku.

§11.

Rodzaje stosowanej komunikacji

W zależności od podanych przez Użytkownika danych kontaktowych (adres e-mail i/lub numer telefonu) oraz zaakceptowanych zgód w miejscu podania tych danych, Administrator Danych Osobowych może kontaktować się z Użytkownikiem, np. w związku z: obsługą danej Usługi (np. Systemu Insly, InslyPay), odpowiedzią na pytania, reklamacjami, badaniami, pozyskiwaniem opinii, marketingiem własnym produktów i Usług, przesyłaniem biuletynów informacyjnych (newsletter), informacji handlowych Administratora Danych Osobowych oraz jeśli Użytkownik wyrazi dodatkową zgodę także informacji handlowej od partnerów Administratora Danych Osobowych. Podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Użytkownika dobrowolna zgoda, którą może on wycofać w dowolnym momencie przy pomocy specjalnego odnośnika znajdującego się na dole każdej otrzymanej od Administratora Danych Osobowych wiadomości. Dane użyte do komunikacji z Użytkownikiem będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie wiadomości. Przepisy prawa mogą jednak – w określonych sytuacjach – nakazywać dłuższe przetwarzanie danych przez Administratora Danych Osobowych.

§12.

Zamówienie bezpłatnej rozmowy telefonicznej

 1. W niektórych miejscach w Serwisie znajdują się pola zachęcające do zamówienia bezpłatnej rozmowy telefonicznej. Gromadzone przy ich pomocy numery telefonów będą przetwarzane w celu nawiązania z Użytkownikiem kontaktu na podstawie wyrażonej przez Użytkownika dobrowolnej zgody, którą może cofnąć w dowolnym momencie.
 2. W sytuacji, gdy Administratorowi Danych Osobowych nie uda nam się nawiązać rozmowy telefonicznej z Użytkownikiem zostanie on o tym poinformowany za pomocą innych form kontaktu, np. SMS.
 3. Niekiedy dane zebrane w toku rozmowy będą przekazywane innym podmiotom – np. Fiserv, jeżeli celem rozmowy będzie nawiązanie umowy w zakresie usługi InslyPay. O każdym takim przekazaniu Użytkownik zostanie poinformowany przez konsultanta.

§13.

Formularz kontaktu

 1. W Serwisie znajduje się formularz kontaktu. Gromadzone przy jego pomocy adresy e-mail i inne podane przez Użytkownika informacje będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i odpowiedzi na ewentualne pytania.
 2. Podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Użytkownika dobrowolna zgoda, którą można wycofać w dowolnym momencie. Zapisy rozmowy będą przechowywane do czasu, w którym nie będzie już możliwe kierowanie przez Administratora Danych Osobowych lub wobec niego roszczeń związanych ze świadczoną Usługą. Przepisy prawa mogą jednak – w określonych sytuacjach – nakazywać dłuższe przetwarzanie danych.
 3. Administrator Danych Osobowych realizuje obowiązek informacyjny zgodnie z postanowieniami regulaminów poszczególnych Usług lub przez umieszczenie informacji przy formularzu kontaktowym.
 4. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu skorzystania z Usług wskazanych w Regulaminie lub wypełnienia formularza kontaktowego w Serwisie.

§14.

Pliki Cookies

 1. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości Usług oraz dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników, Administrator Danych Osobowych stosuje pliki Cookies.
 2. Pliki Cookies (nazywane również: „ciasteczkami”) to niewielkie porcje informacji mające postać krótkiego ciągu znaków, które przechowywane są w pamięci urządzenia Użytkownika. Dostęp do tych plików pozwala Administratorowi Danych Osobowych na późniejsze zidentyfikowanie urządzenia Użytkownika i dostosowanie do niego ustawień witryny.
 3. Przechowywane informacje nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w urządzeniu i oprogramowaniu Użytkownika. Można je usunąć w dowolnej chwili przy wykorzystaniu odpowiedniej funkcji przeglądarki internetowej.
 4. Administrator Danych Osobowych dzieli pliki Cookies na dwa typy, biorąc o uwagę czas ich przechowywania: Cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Istnieją także różne rodzaje Cookies z uwagi na sposób ich wykorzystania. Serwis korzysta z pięciu rodzajów Cookies:
 6. Cookies funkcjonalne

Funkcjonalne pliki Cookies są to pliki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Służą one zapewnieniu bezpieczeństwa, podtrzymaniu sesji Użytkownika logującego się do Serwisu, wymianie danych pomiędzy platformami działającymi w ramach Serwisu. Tego typu pliki Cookies wykorzystywane są również w procesie uwierzytelniania Użytkownika oraz zapobiegają nadużyciom w tym zakresie. Bez nich przestałyby działać podstawowe mechanizmy bezpieczeństwa i administrator Danych Osobowych nie byłby w stanie świadczyć Użytkownikom usług w ramach Serwisu. Są to Cookies obowiązkowe – nie można odznaczyć. Serwis nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

 1. Cookies statystyczne

Statystyczne pliki Cookies pomagają Administratorowi Danych Osobowych Serwisu zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy zachowują się w Serwisie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

 1. Cookies marketingowe

Marketingowe pliki Cookies stosowane są w celu śledzenia Użytkowników w Serwisie. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników lub śledzenia użytkownika na stronie internetowej lub na kilku stronach internetowych w podobnych celach marketingowych.

 1. Pełna lista plików Cookies przechowywanych przez Administratora Danych Osobowych jest dostępna tutaj.
 2. Zarządzanie i usuwanie plików Cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki. Dokładne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce także na stronach poszczególnych producentów oprogramowania np.:
  1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d,
  2. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl,
  3. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka,
  4. Safari: https://support.apple.com/kb/index?page=search&type=suggested&locale=en_US&q=safari+cookies&src=support_serp,
  5. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies.

Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików Cookies, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania Użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki Cookies, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. W dowolnej chwili Użytkownik może sprawdzić stan swoich zgód w zakresie plików Cookies oraz wycofać swoją zgodę w Deklaracji dotyczącej plików Cookies dostępnej za pośrednictwem Serwisu.

 1. Jednocześnie informujemy, że wyłączenie lub ograniczenie stosowania Cookies może utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie z Serwisu i świadczonych w ramach niego Usług.

§15.

Logi Serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisu oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce Użytkownika, Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony internetowe.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

§16.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności i Cookies stosuje się postanowienia Regulaminu.
 2. Używane w niniejszej Polityce Prywatności i Cookies terminy pisane wielką literą zachowują takie samo znaczenie jak w Regulaminie, chyba że zdefiniowano je odmiennie.
 3. Treść Polityki Prywatności i Cookies jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 4. Aktualna wersja Polityki Prywatności i Cookies obowiązuje od dnia 01.03.2024 r.