REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU INSLY.PL

Terminy stosowane w niniejszym Regulaminie, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej, mają następujące znaczenie:

 1. Call Center – serwis telefoniczny prowadzony przez Usługodawcę; 
 2. Dokumentacja Produktowa – wszelka dokumentacja dotycząca produktów informatycznych Usługodawcy, związana z korzystaniem z Usług, szczegółowo określona przy każdym produkcie i upubliczniona przy zachowaniu wymogów formalnych przewidzianych przepisami prawa;
 3. Dostawca Serwisu, Insly lub Usługodawca – dostawcą Serwisu jest spółka działająca pod firmą Insly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (71-441), ul. Cyfrowa 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000390419, NIP: 6731891732, REGON: 321022740, wysokość kapitału zakładowego: 18.100,00 zł, e-mail: biuro@insly.com, tel.: +48 22 354 78 05;
 4. InslyPay – dedykowane rozwiązanie techniczne, na które składa się aplikacja wraz z portalem Internetowym, będące własnością Insly i służące do obsługi płatności bezgotówkowych inicjowanych przez klientów za pomocą wszystkich dostępnych na rynku polskim kart płatniczych przy wykorzystaniu terminali, powiązane z systemem autoryzacyjnym Fiserv oraz umożliwiające sporządzanie raportów rozliczeniowych i dostęp do historii transakcji, które to rozwiązanie techniczne oferowane jest na podstawie odrębnego regulaminu, dostępnego tutaj.
 5. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1610 z późn. zm.); 
 6. Regulamin – niniejszy dokument;
 7. Serwis – grupa powiązanych z sobą, w celu zwiększenia funkcjonalności, stron internetowych, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru, w tym formularze, aplikacje, połączonych wzajemnymi relacjami, umieszczonych na serwerze z dostępem do nich poprzez sieć Internet pod adresem www.insly.pl oraz umożliwiających Usługobiorcy korzystanie z mechanizmów informatycznych celem korzystania z Usług;
 8. Umowa Licencyjna – dokument, na których podstawie którego Użytkownik może korzystać ze zintegrowanego przetwarzania danych w chmurze www.insly.pl (dalej: „System Insly”) dla celów administrowania propozycji ubezpieczeniowych, polis oraz dokumentów z tym związanych, obejmującego aplikacje, oprogramowania, sprzęt, bazy danych, interfejsy, powiązane nośniki, dokumentacje, aktualizacje, nowe wydania i inne komponenty czy materiały zapewnione na mocy Umowy Licencyjnej. Umowa Licencyjna zawiera umowę o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA), Umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz Szczegółowe warunki świadczenia usług;
 9. Usługi – usługi świadczone Usługobiorcy przez Usługodawcę bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1648 z późn. zm.), określone w § 3 ust. 1 Regulaminu;
 10. Usługobiorca lub Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z zasobów i Usług w Serwisie lub przez Call Center;
 11. Uśude – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.).

§ 2.

Postanowienia ogólne

 1. Serwis jest platformą internetową stworzoną w celu umożliwienia Użytkownikom Serwisu dostępu do rozwiązań informatycznych oraz wiedzy w zakresie prowadzenia działalności związanej z ubezpieczeniami majątkowymi i osobowymi.
 2. Regulamin został sporządzony i funkcjonuje w oparciu o obowiązujące przepisy polskiego prawa. 
 3. Niniejszy Regulamin stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) Uśude. 
 4. Regulamin określa: 
 • rodzaje i zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną;
 • warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną;
 • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 • tryb postępowania reklamacyjnego;
 • zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną.
 1. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie w Serwisie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie, w tym wydrukowanie, przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także na każde żądanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu i zobowiązaniem Użytkownika do ich przestrzegania, przez co zawiera on umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
 3. Każdy Użytkownik w celu skorzystania z Usług zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w Polityce Prywatności i Cookies, znajdującej się tutaj.
 4. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się dla Użytkownika z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów przez Użytkownika. Wynagrodzenie Usługodawcy jest częścią umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, której zawarcie można zainicjować za pośrednictwem Serwisu. 

§ 3.

Rodzaje i zakres usług świadczonych droga elektroniczną

 1. Usługodawca świadczą drogą elektroniczną, poprzez udostępnianie w Serwisie następujące usługi:
 • udostępnianie informacji dotyczących ubezpieczeń, ryzyk ubezpieczeniowych oraz obowiązków ubezpieczeniowych, których celem jest przybliżenie Usługobiorcy wiedzy o ubezpieczeniach, poinformowanie o aktualnych obowiązkach regulacyjnych,
 • przekazanie dokumentów związanych z rynkiem ubezpieczeń oraz innych informacji;
 • umożliwienie Użytkownikowi skorzystania z Systemu Insly oraz InslyPay;
 • umożliwienie zawierania umów (w tym: w zakresie InslyPay) za pośrednictwem Serwisu lub Call Center.
 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru lub zmiany: rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do Usług przed zawarciem umowy o ich świadczenie. Ze względów bezpieczeństwa, technicznych lub jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Usługodawca ma prawo czasowo zawiesić możliwość korzystania z Usług, w tym dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia przeszkód.
 2. Funkcjonalności poszczególnych elementów związanych z produktami ubezpieczeniowymi oraz szczegółowe zasady korzystania z wybranych Usług mogą być określone także w odrębnych dokumentach, w tym regulaminach szczegółowych, udostępnianych w Serwisie, Systemie Insly lub InslyPay. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem, a regulaminem szczegółowym, zastosowanie znajdują postanowienia takiego regulaminu szczegółowego.

§ 4.

Warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: 
 • przeglądarka Safari Technology Preview w wersji co najmniej 151, FireFox w wersji co najmniej 103.0.2, Chrome w wersji co najmniej 89.0.4447.83, Edge w wersji co najmniej 103.1264.53; 
 • włączona obsługa Cookies i JavaScript; 
 • minimalna rozdzielczość monitora 1024×768. 
 1. Dane przesyłane przy użyciu formularzy elektronicznych w ramach Serwisu są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL), szyfrowane za pomocą klucza o długości minimum 128 bitów opartego o metodę szyfrowania TLS 1.2. 
 2. Do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, po uzyskaniu jego akceptacji, wprowadzane są pliki Cookies. Polityka Cookies dostępna jest tutaj.
 3. Korzystanie z Usług, polegające na wydruku treści, w tym projektów dokumentów, wymaga użycia drukarki Usługobiorcy. 
 4. W celu skorzystania z niektórych funkcji Usług może być konieczne, korzystanie z poczty elektronicznej – posiadanie konta poczty email, posiadanie możliwości odczytywania krótkich wiadomości tekstowych (SMS), wysyłanych na numer telefonu.
 5. Korzystanie z niektórych funkcji Usług może uzależnione być od dodatkowych warunków określonych w odrębnych dokumentach, w tym w regulaminach, udostępnianych przez Usługodawcę w sposób tożsamy do niniejszego Regulaminu. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem, a regulaminem szczegółowym, zastosowanie znajdują postanowienia takiego regulaminu szczegółowego. 

§ 5.

Zasady bezpieczeństwa

 1. Z uwagi na fakt, iż korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami, jakie występują przy korzystaniu z sieci Internet, Usługobiorca winien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenie odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności używać aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych. 
 2. Zabronione jest: wprowadzanie zmian lub modyfikacji w oprogramowaniu Serwisu oraz w zgromadzonych w Serwisie danych (za wyjątkiem zmian danych dotyczących Usługobiorcy, których można dokonać w formularzach); nieuzgodnione zmienianie układu Serwisu, sposobu jego wyświetlania, prezentowanych treści;  wprowadzenie jakichkolwiek zmian, modyfikacji Serwisu, przekazywanie komukolwiek innemu swojego hasła; korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie niewłaściwego oprogramowania; podejmowanie działań polegających na naruszaniu prywatności innych Usługobiorców. 
 3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku podejrzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Dostawca Serwisu ma prawo do podjęcia stosownych czynności, w tym do usunięcia skutków takich działań. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa. W takiej sytuacji Dostawca Serwisu jest uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym: zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody. 
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. W przypadku dostarczenia przez Usługobiorcę danych o bezprawnym charakterze, Usługodawca może uniemożliwić Usługobiorcy dostęp do Usług. Usługodawca nie będzie ponosić odpowiedzialności względem jakiegokolwiek Usługobiorcy za szkodę powstałą w związku z udostępnieniem przez Usługobiorcę danych o bezprawnym charakterze.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez legitymowania się przesłanką przetwarzania danych. 
 6. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu oraz działań na szkodę Usługodawcy, Dostawcy Serwisu, Użytkowników i innych podmiotów. 
 7. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz przyjętych w społeczeństwie norm etycznych i moralnych.

§ 6.

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem i/lub wyrażenie zgody na przestrzeganie postanowień Regulaminu. W przypadku korzystania z funkcji Usług wymagających przesłania danych (np. formularz w zakładce: https://insly.pl/o-nas/kontakt/) – z chwilą przesłania prawidłowo wypełnionego formularza. 
 2. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług następuje automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń poprzez zaniechanie korzystania usług i/lub Serwisu. 
 3. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zawarciem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin stanowi integralną część umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych przez Usługobiorcę.

§ 7.

Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną 

 1. Usługodawca dołoży starań, aby świadczone Usługi dostępne były całą dobę. Usługodawca nie gwarantuje, jednakże, że świadczone Usługi dostępne będą całą dobę i nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy świadczone Usługi nie będą dostępne całą dobę. Dopuszczalne są przerwy techniczne tymczasowo uniemożliwiające korzystanie z Usług.
 2. Usługodawca oraz Dostawca Serwisu nie gwarantują prawidłowości funkcjonowania Serwisu w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie. Świadczenie usługi może zostać również przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, przerwania połączenia w trakcie transakcji lub jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie transakcji. 
 3. Dostawca Serwisu ma prawo zablokować dostęp do Serwisu, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika, Usługodawcę lub innych użytkowników Serwisu. Dostawca Serwisu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 4. Korzystanie z Usług jest bezpłatne, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu lub regulaminów szczegółowych.
 5. Regulamin nie dotyczy ochrony ubezpieczeniowej, której objęciem umożliwia klient Usługodawcy w związku z możliwością skorzystania z funkcji technicznych świadczonych w ramach Umowy Licencyjnej. Za ochronę ubezpieczeniową odpowiada każdorazowo zakład ubezpieczeń.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich podanie może uniemożliwić korzystanie odpowiednio z niektórych lub wszystkich Usług. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i poprawność wprowadzanych danych.
 7. Świadczenie Usług drogą elektroniczną następuje poprzez Serwis. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 8. Dostawca Serwisu publikuje w Serwisie treści dotyczące ubezpieczeń, ryzyk ubezpieczeniowych oraz obowiązków ubezpieczeniowych, których celem jest przybliżenie Usługobiorcy wiedzy o ubezpieczeniach, poinformowanie o aktualnych obowiązkach regulacyjnych, przekazanie dokumentów ubezpieczeniowych oraz innych informacji. 
 9. Publikowane treści, o których mowa w ustępie powyżej mają charakter poglądowy i w żaden sposób nie stanowią części warunków, ani oficjalnej interpretacji umów lub interpretacji przepisów prawnych, chyba, że taki charakter zostanie im nadany przez postanowienia odrębnych dokumentów, w tym regulaminów udostępnianych przez Usługodawcę przynajmniej w sposób tożsamy do niniejszego Regulaminu. Informacje nie mają charakteru porady ani nie są wskazaniem najwłaściwszego dla Usługobiorcy sposobu postępowania. Publikowane treści, o których mowa powyżej nie stanowią oferty w rozumieniu KC, chyba że taki charakter zostanie im nadany przez postanowienia odrębnych dokumentów, w tym regulaminów udostępnianych przez Usługodawcę przynajmniej w sposób tożsamy do niniejszego Regulaminu.
 10. Usługą jest przekazanie informacji o ofercie Usługodawcy. Aby umożliwić indywidualną konsultację rozwiązań informatycznych dla branży ubezpieczeniowej Usługobiorca powinien wypełnić wszystkie pola formularza kontaktowego oraz wyrazić świadomą zgodę na kontakt telefoniczny.
 11. Usługa świadczona na podstawie Umowy Licencyjnej daje możliwość uruchomienia aplikacji, której celem jest, po wprowadzeniu wymaganych informacji, przedstawienie wariantów ochrony ubezpieczeniowej realizowanej przez wskazane w niej zakłady ubezpieczeń oraz podjęcie działań zmierzających do umożliwienia objęcia klienta Usługobiorcy ochroną ubezpieczeniową. 

§ 8.

Prawa własności intelektualnej

 1. Dostawca Serwisu oświadcza, że Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. 
 2. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych do znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz praw z patentów do wynalazków Usługodawcy, Dostawcy Serwisu i innych podmiotów. 
 3. Prawa autorskie do zasobów publikowanych w Serwisie należą do Usługodawcy. 
 4. Użytkownik jest zobowiązany do nie wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści poza zakresem własnego użytku osobistego. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości korzystanie i rozporządzanie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej zgody Dostawcy Serwisu.

§ 9.

Opinie i rekomendacje umieszczane w Serwisie

 1. Użytkownik Serwisu ma możliwość przekazania Usługobiorcy za pośrednictwem wiadomości e-mail swojej opinii lub rekomendacji, co wymaga podania swojego imienia, nazwiska, funkcji oraz adresu e-mail. 
 2. Niedozwolone jest przekazywanie wypowiedzi, które nie są zgodne z prawdą. Wypowiedzi nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych ani zasad współżycia społecznego. Niedozwolone jest również przekazywanie wypowiedzi, które mogą zostać uznane za pomówienie. Wypowiedzi nie są merytorycznie weryfikowane przez Usługodawcę, są to wyłącznie własne wypowiedzi Użytkowników. Użytkownik Serwisu wyłącznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za własną wypowiedź.
 3. Użytkownik przesyłając wypowiedź oświadcza, że jego stwierdzenie jest prawdziwe i zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Każdy wyrażający swoje oceny w postaci wypowiedzi ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
 4. Wypowiedzi publikowane w Serwisie są redagowane przez Dostawcę Serwisu i stanowią subiektywną opinię Użytkownika w szczególności na temat Usług świadczonych przez Insly oraz ich jakości.
 5. Wypowiedzi Użytkowników mogą podlegać doraźnej weryfikacji przez Usługodawcę, pod kątem tego, czy nie zawierają treści niecenzuralnych lub sprzecznych z Regulaminem. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania (przez co rozumienie się także usunięcie) danej wypowiedzi, jeżeli jest ona sprzeczna z Regulaminem lub przepisami prawa.
 6. Każdy Użytkownik może zgłosić naruszenie Regulaminu dotyczących danej wypowiedzi. Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Usługodawcę. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi o treści sprzecznej z Regulaminem. W przypadku usunięcia wypowiedzi Użytkownikowi w stosunku do Usługodawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.
 7. Usługodawca ma prawo wykorzystywać wyselekcjonowane wypowiedzi Użytkowników (w całości lub części) do celów marketingowych, podając imię, nazwisko, stanowisko i wizerunek (o ile wyrazi na to zgodę) Użytkownika, który jest autorem danej wypowiedzi. Wypowiedzi wykorzystywane przez Usługodawcę dotyczą wyłącznie faktycznych klientów Usługodawcy. Użytkownikowi nie przysługuje w tym zakresie jakiekolwiek roszczenie wobec Usługodawcy.

§ 10.

Postepowanie reklamacyjne 

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących oferowanych w Serwisie Usług. 
 2. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, jeżeli Usługi przewidziane w Regulaminie są realizowane niezgodnie z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie. 
 3. Reklamacja zawierać powinna co najmniej: oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej nazwę, adres korespondencyjny oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją) oraz zwięzłe przedstawienie podstawy reklamacji. 
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Usługodawca powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. 
 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację. 
 6. Reklamacje mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Usługodawcy wskazany powyżej, jak też na adres e-mail: biuro@insly.com.
 7. Reklamacje, skargi i zażalenia w sprawach dotyczących ochrony ubezpieczeniowej rozpatrywane są w sposób określony postanowieniami odrębnych dokumentów, w tym regulaminów udostępnianych przez zakłady ubezpieczeń i klientów Usługobiorcy w Systemie Insly.

§ 11.

Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli Uśude wymaga uzyskania zgody Usługobiorcy, to zgoda ta nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści i może być odwołana w każdym czasie.
 2. Gdy Usługobiorcą jest konsument w rozumieniu przepisów KC oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2759 z późn. zm.), umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniem Regulaminu, zawierana jest za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, tj. sieci Internet. W związku z powyższym, Usługodawca informuje konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn poprzez złożenie pisemnego oświadczenia skierowanego na adres Usługodawcy lub Dostawcy Serwisu, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 
 3. W wypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Usługobiorcę określonych danych, Usługobiorca zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z nieprawidłowego lub nieprawdziwego podania danych, jak i niewłaściwego wypełnienia formularzy w Serwisie przez Usługobiorcę, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularzy aplikacji przez Usługobiorcę, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu aplikacji bez ich wiedzy i zgody.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 5. W przypadku dostarczenia przez Usługobiorcę treści i danych wbrew postanowieniem Regulaminu, Usługodawca lub Dostawca Serwisu mają prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Usługobiorcy.

§ 12.

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Obecna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 11.03.2024 roku. 
 2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu w Serwisie i mają zastosowania do korzystania z Usług po ogłoszeniu zmienionego Regulaminu. 
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384(1) KC, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszały praw nabytych Użytkowników będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy KC, Uśude, ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 656 z późn. zm.), ustawy z dnia z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1111 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) oraz innych stosownych aktów prawnych.
 6. Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą jest język polski.
 7. Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi przez Usługodawcę rozstrzygane są przez właściwe polskie sądy powszechne.
 8. Jeżeli postanowienia Regulaminu są albo staną się nieważne, nieskuteczne albo niezupełne, nie narusza to ważności i skuteczności jego pozostałych postanowień. W miejscu tych postanowień znajdą się takie postanowienia, które będą ważne i skuteczne i będą możliwie najpełniej oddawały intencję postanowień nieważnych lub nieskutecznych.

Załącznik nr 1 

WZÓR FORMULARZA 

ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

Data: ______________________ 

Data zawarcia umowy: ___________________________ 

Imię i nazwisko konsumenta: _______________________ 

Adres konsumenta: ______________________________ 

_____________________

_____________________

_____________________

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z usług świadczonych za pomocą serwisu internetowego znajdującego się na stronie internetowej www.insly.pl.  

________________________

Podpis konsumenta 

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)